Alapszabály

Egyesületi alapszabály

Módosított Alapszabály 2017.01.30: pdf

Módosított Alapszabály 2013. jún. 28: pdf
(Eredeti alapszabályunkat is letöltheted .pdf formában itt.)

 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

– MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL KIEMELTEN SZEDVE –

1. Az egyesület neve és székhelye

 1. Az egyesület neve: Magyar Gestalt Egyesület

 2. Az egyesület betűszó rövidítése: MaG

 3. Az egyesület angol neve: Hungarian Gestalt Association (HuG)

 4. Székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5. II. em.

2. Általános meghatározások

 1. Az egyesület céljai

 1. Az alaklélektani (Gestalt) irányzatról szóló ismeretek, valamint szemlélet megismertetése szakmai közösségekben és szélesebb társadalmi csoportokban.

 2. A Gestalt orientációjú tanácsadók, szervezetfejlesztők, trénerek, coachok és terapeuták általános társadalmi képviselete, továbbá a tanácsadói, szervezetfejlesztői és terápiai munkájukkal kapcsolatos érdekeinek érvényre juttatása, szervezeti, szakmai és tudományos együttműködésének az előmozdítása,

 3. A Gestalt orientációjú tanácsadók, szervezetfejlesztők, trénerek, coachok és terapeuták, valamint a Gestalt iránt érdeklődök tudás- és készségfejlesztése, tájékoztatása, szakmai információáramlás előmozdítása.

 4. A Gestalt orientációjú tanácsadók, szervezetfejlesztők, trénerek, coachok és terapeuták hazai és nemzetközi szakmai és együttműködési kapcsolatainak elősegítése

 5. Az európai integráció elősegítése a hasonló szakmai közösségekkel történő kapcsolatteremtés, és együttműködés révén.

 6. Gestalt alapkészségek fejlesztése és oktatása, Gestalt alapú terápiás képzési modellek kialakítása

 7. A Gestalt módszer alkalmazásának fejlesztése a határterületeken (tréning,coaching, szupervízió, mentálhigiene)

 1. Az egyesület jogi személy, a Gestalt orientációjú tanácsadók, szervezetfejlesztők, terapeuták és szervezeteik által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, társadalmi szervezet. A szervezet az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tevékenységét.

 1. Az egyesület működésében biztosítja azokat a demokratikus formákat (demokratikus választási elv, alulról felfelé történő építkezés általános elve, általában az egyenjogúság elve), amelyek érvényre juttatják a tagság érdekképviseletét, és biztosítják az egyesületen belül a demokratikus eljárásokat.

 1. Az egyesület tevékenységét a mindenkor érvényben lévő magyar jogszabályok, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt jogok és jelen alapszabály értelmében fejti ki. Tevékenysége a széleskörű nyilvánosságra épül, melynek során a többségi vélemény érvényesítése mellett a kisebbségi vélemény kifejezését és a képviselet lehetőségét is biztosítja.

 1. Az egyesület működésében, tevékenységében egyaránt nyitott bármely hazai és külföldi társadalmi és gazdasági szervezet irányában, amelyekkel a tagság érdekének képviselete és érdekvédelme érdekében kész a kölcsönösség, a szuverenitás és a szolidaritás elve alapján együttműködni. Az egyesület mind működésében, mind tevékenysége során

 1. a politikai pártoktól és a szakszervezetektől független szervezet, és azoknak sem anyagi, sem személyi támogatást nem nyújt,

 2. közvetlen és közvetett politikai tevékenységet nem folytat,

 3. a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az egyesület Hírlevelében és Internet honlapján is nyilvánosságra hozza,

 4. gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez, 3:63 (3)

 5. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja,

3. Az egyesület céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek és eszközök

 1. Az egyesület céljait a következő tevékenységei végzésével valósítja meg:

 1. a Gestalt orientációjú tanácsadók, szervezetfejlesztők, trénerek, coachok és terapeuták, valamint a Gestalt iránt érdeklődők részére tájékoztatás, oktatás, készségfejlesztés, szervezeti és szakmai ismeretterjesztés

 2. konferenciák, tréningek, műhelyek, előadások szervezése és tartása szakmai közösségek és szélesebb társadalmi csoportok számára

 3. nemzetközi kapcsolatok szervezése, külföldi tanácsadók, coachok és trénerek meghívása műhelyek tartására és szakmai együttműködésre

 4. magyar Gestalt orientációjú tanácsadók, trénerek, coachok és terapeuták külföldi szakmai útjának szervezése, támogatása

 5. szakmai érdekképviseletként jogszabályok előkészítése és véleményezése,

 6. más országok Gestalt irányultságú szervezeteivel kapcsolattartás.

 1. Az egyesület tevékenységeit megvalósító eszközök:

 1. tanácsadó szolgálat működtetése,

 2. országos konferenciák és ankétok, egyetemeken és főiskolákon nyitott napok keretében előadások, folyamatos szakmai oktatások és vitaülések rendezése,

 3. hírlevél és egyéb szakmai anyagok kiadása

 4. pályázatok meghirdetése, melynek feltételeiről és közzétételéről az Elnökség dönt

 5. tudományos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása, és együttműködés hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

4. Az egyesület gazdálkodása

(1)Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.

(2) Az Egyesület bevételei:

 1. tagdíj;

 2. az állami költségvetésből, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

 3. a tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

 4. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

 5. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;

 6. vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

(3) Az Egyesület kiadásai:

 1. a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;

 2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;

 3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;

 4. egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

(4) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt alapszabályában meghatározott tevékenységei végzésére fordítja.

(5) Az Egyesület az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra hozza. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatásokat bárki megismerheti.

(6) Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg saját költségére másolatot készíthet.

5. Az egyesület tagjai

(1) Az egyesület tagsága rendes tagokból, European Association for Gestalt Therapy

( továbbiakban EAGT )szintű terapeuta tagokból, tiszteletbeli tagokból és pártoló tagokból áll.

(2) Rendes tagok azok a természetes személyek, akiket a Magyar Gestalt Egyesületbe tagként történő bejelentkezésük alapján az egyesület nyilvántartásba vesz. Rendes tagok nem lehetnek szervezetek és jogi személyek.

(3) EAGT szintű terapeuta tagok azok a természetes személyek akik az EAGT által akkreditált terapeuták, vagy akik nem akkreditáltak de az EAGT által meghatározott egyéni terapeuta akkreditációhoz szükséges feltételeket teljesítik. A részletes feltételek az EAGT honlapján találhatóak.

(4) Tiszteletbeli tagok azok a természetes személyek, akiknek az egyesület elnöksége (továbbiakban: elnökség) ezt a címet adományozza.

(5) Pártoló tagok azok a természetes személyek, valamint szervezetek, akik (amelyek) az egyesület céljait, tevékenységeit támogatják és tagként történő bejelentkezésük alapján az egyesület nyilvántartása vesz.

6. A rendes tagok , az EAGT szintű terapeuta tagok és a pártoló tagok felvétele

(1) A rendes tagok, az EAGT szintű terapeuta tagok illetőleg pártoló tagok írásbeli belépési nyilatkozatuk alapján válnak az egyesület tagjává. A belépési nyilatkozat valóság tartalmának, illetve EAGT szintű terapeuták esetében az EAGT akkreditációhoz szükséges feltételek teljesítésének ellenőrzése után, amely az elnök feladata, az elnökhelyettes gondoskodik az új tag nyilvántartásba vételéről. Ha az írásbeli belépési nyilatkozatra az egyesület 15 napon belül írásban nem válaszol, akkor a belépési nyilatkozatnak az Egyesülethez történő beérkezése napjával az új tag felvételét megtörténtnek kell tekinteni.

(2) Az EAGT szintű terapeuta tagi kategóriában történő belépési nyilatkozathoz, a tagfelvételt kérelmezőnek csatolnia kell a hiteles bizonyítékokat, amelyek alpján megállapítható, hogy az EAGT szintű terapeuta akkreditációhoz szükséges feltétekkel a tagjelölt rendelkezik.

(3) Az elnök új tagfelvételt megtagadó írásbeli határozata ellen a kérelmező a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül írásban az elnökséghez fordulhat.

7. A tiszteletbeli tagok felvétele

A tiszteletbeli tagságot az elnökség olyan belföldi vagy külföldi természetes személyeknek adományozhatja, akik a Gestalt orientációjú terápia, valamint szervezet- és rendszerfejlesztés gyakorlatában, és/vagy tudományos kutatásban, és/vagy a szakmai és tudományos kapcsolatok fejlesztésében kiváló érdemeket szereztek.

8. A tagok jogai és kötelezettségei

(1) A rendes, az EAGT szintű terapeuta és a tiszteletbeli tag jogai:

 1. szavazati joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén,

 2. az egyesület bármely tisztségére megválasztható, ha személyében nem áll fent az egyesülési jogról és/vagy a társadalmi szervezetekről szóló törvényben meghatározott kizáró ok,

 3. javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással élhet az egyesület illetékes szervéhez,

 4. részt vehet az egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain,

 5. részt vehet a bizottságok tevékenységében,

 6. igénybe veheti az egyesület által nyújtott juttatásokat.

(2) A rendes tagok és az EAGT szintű terapeuta tagok kötelezettségei, hogy megtartsák az alapszabály rendelkezéseit és a tagdíjat minden év március 31-ig, vagy ha a belépés később történt a belépést követő 30 (harminc) napon belül megfizessék.

(3) A tiszteletbeli tagok kötelezettségei, hogy megtartsák az alapszabály rendelkezéseit.

(4) A pártoló tag jogai:

 1. tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,

 2. javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással élhet az egyesület illetékes szervéhez,

 3. részt vehet az egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain,

 4. részt vehet a bizottságok tevékenységében,

(5) A pártoló tagok kötelezettségei, hogy megtartsák az alapszabály rendelkezéseit és társadalmi munkával, erkölcsileg és/vagy anyagilag támogassák az egyesület munkáját.

9. A tagsági jogviszony megszűnése megszűnése

(1) A tagság megszűnik:

 1. kilépéssel,

 2. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

 3. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

 4. tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával,

 5. kizárással.

(2) Az EAGT szintű terapeuta tagság megszűnik:

 1. a 9. (1) bek. a) b) d) f) pontok esetében,

 2. az alapszabály 5. (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésének megszűnésével,

 3. amennyiben a h) pont esetében ha a tag kérelmezi , hogy tagsága a rendes tagi kategóriában fennmaradjon, akkor a tagsága nem szűnik meg, hanem rendes taggá minősül át.

(3) A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

(4) Azt a rendes vagy EAGT szintű terapeuta tagot, aki az előírt tagsági díjjal a fizetési határidő elteltét követően hátralékban van, és a tagdíjat a jogkövetkezményekre való írásbeli felszólításra sem egyenlíti ki, az egyesület elnöke a tagok sorából törölheti, és erről az érdekeltet írásbeli határozatban értesíti. A jogkövetkezményekre való felszólításnak tartalmaznia kell azt, hogy amennyiben a tag tagdíjhátralékát a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem rendezi, az elnök törölheti a tagok sorából. A pártoló tag ugyanezzel az eljárással törölhető a tagok sorából, ha egy év alatt semmilyen módon nem támogatta az egyesületet. A törlést közlő határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatályú felszólalásnak van helye az elnökséghez.

(5) Az Elnökség határozattal kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki az Egyesület céljainak, feladatainak megvalósítását súlyosan sérti vagy veszélyezteti,vagy az alapszabállyal ellentétes magatartást, tevékenységet tanúsít, továbbá azt a pártoló tagot, aki írásbeli felhívás ellenére sem teljesítette vállalt kötelezettségét. A kizárást tárgyaló elnökségi ülésre a kizárni kívánt tagot (pártoló tagot) írásban meg kell idézni, ahol előadhatja védekezését. A kizárást kimondó határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni.

(6) A tiszteletbeli tagságot az elnökség írásbeli határozattal visszavonhatja, ha a tiszteletbeli tag erre méltatlanná vált, mely határozat az érintett részére kikézbesítendő, aki a határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül a Közgyűléshez nem halasztó hatályú kifogást nyújthat be.

10. Közgyűlés

(1) A Közgyűlés az egyesület legfőbb testületi szerve, a tagok összességének képviselete.

(2) A Közgyűlésen minden rendes és tiszteletbeli tagnak egy szavazata van. A rendes tagok, illetve a tiszteletbeli tagok csak személyesen gyakorolhatják közgyűlési jogaikat.

(3) Az egyesület évente legalább egyszer rendes Közgyűlést tart. Összehívásáról az elnökség megbízásából az egyesület elnöke gondoskodik. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni. Az elnökség és az elnök rendkívüli Közgyűlést bármikor összehívhat. Az elnöknek a rendkívüli Közgyűlést akkor is össze kell hívnia 30 napon belül, ha a tagság egytizede – az ok és a cél megjelölésével – írásban azt kéri. Az elnököt ezen feladatok ellátása során akadályoztatása esetén az elnökség által megválasztott valamely elnökségi tag helyettesíti.

(4) Ha az elnökség, illetve az elnök a (3) bekezdésbeli kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, akkor a rendkívüli Közgyűlést az egyesület költségei terhére az összehívás kezdeményezésére jogosultak hívják össze.

(5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel:

 1. megállapítja és módosítja az alapszabályt,

 2. értékeli az egyesület éves tevékenységét, meghatározza a következő év legfontosabb feladatait,

 3. meghatározza az egyesület éves költségvetését,

 4. értékeli az egyesület gazdálkodását, jóváhagyja az egyesület éves beszámolóját és jelentését,

 5. dönt más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, átalakulás, illetve a feloszlás kimondásáról,

 6. megválasztja három éves időtartamra az egyesület elnökét és elnökségi tagjait,

 7. dönt a tagdíj mértékéről.

(6) A Közgyűlés dönthet az egyesület működését érintő bármely kérdésben, amelyet az elnökség, az elnök, és/vagy a tagság egytizede- az ok és a cél megjelölésével – a Közgyűlés napirendi pontjaként írásban javasol.

(7) A Közgyűlésre a napirendi pontokat is tartalmazó írásbeli meghívót az ülés helyének és időpontjának megjelölésével a tagok részére a Közgyűlés megtartása előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni, s az egyesület Hírlevelében, és honlapján is közzé kell tenni. A Közgyűlések nyilvánosak. A halasztott Közgyűlésre vonatkozó szabályokat a 14.5. pont tartalmazza.

(8) A Közgyűlést az elnök, vagy az elnökségnek egy másik – az elnök által felkért – tagja, vagy a Közgyűlés által erre felkért személy vezeti le. A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztásának ügyében titkos, egyéb ügyekben nyílt szavazással dönt.

(9) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben jogszabály vagy jelen alapszabály szigorúbb követelményt nem támaszt. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

11. Az egyesület vezető tisztségviselői

Az egyesület vezető tisztségviselői az egyesület Elnöke, Elnökhelyettese és az egyesület elnökségének tagjai. Az egyesület vezető tisztségviselőinek mandátuma a megválasztásuktól számított 3 évre szól. Az egyesületnek nem lehet vezető tisztségviselője az egyesülettel munkaviszonyban álló személy. Vezető tisztségviselő csak az adott tisztségre választott egyesületi tag lehet.

12. Az egyesület Elnöke

(1) Az egyesület Elnöke vezeti a Közgyűlést, ellátja a Közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat, Az Elnök:

 1. jogosult az egyesület önálló képviseletére,

 2. összehívja és vezeti az elnökség üléseit,

 3. a Közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az egyesület szakmai ügyeit,

 4. beszámol a Közgyűlésnek és az elnökségnek az egyesület ügyeinek intézéséről,

 5. munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozói felett,

 6. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az alapszabály, a Közgyűlés, illetve az elnökség a hatáskörébe utal,

 7. az Elnök a közgyűlés által meghatározott összeghatárig egyedül, afelett az Elnökséggel együtt jogosult pénzügyi döntéseket hozni..

13.Az egyesület Elnökhelyettese

(1) Az elnökség tagjai közül egyszerű szótöbbséggel Elnökhelyettest választhat. Az Elnökhelyettes az elnökség határozatainak megfelelően az elnökségi ülések közötti időben az egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatokat látja el.

14. Az egyesület Elnöksége

(1) Az egyesület vezető és képviseleti szerve az 5 tagból álló elnökség.

(2) Az elnökség a Közgyűlés által megválasztott elnökből és további négy elnökségi tagból álló testület. Az elnökség tagjai elnökségi tagsági jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

(3) Az elnökség

 1. az elnök útján összehívja a Közgyűlést,

 2. gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,

 3. a Közgyűlés határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az egyesület szakmai ügyeit

 4. kidolgozza, és a Közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves költségvetését, az egyesület éves beszámolóját,

 5. az elnök vagy az elnökség bármely tagjának előterjesztése alapján határoz tiszteletbeli tagság adományozásáról,

 6. dönt az egyesület működését érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, illetve egyes vezető-tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe,

 7. szervezi az egyesület belföldi és külföldi kapcsolatait.

(4) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévenként tartja. Az ülések összehívásáról és – a napirendi pontokra is kiterjedően – előkészítéséről az elnök gondoskodik, aki köteles a napirendi pontokat is tartalmazó írásbeli meghívót az ülés helyének és időpontjának megjelölésével a tagok részére az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy e-mailen megküldeni. Az ülésen minden megjelent tagot egy szavazat illeti meg. A megjelentek minden kérdésben egyszerű szótöbbséggel határoznak. Az elnöknek az elnökséget akkor is össze kell hívnia 8 napon belül, ha legalább 2 elnökségi tag – az ok és a cél megjelölésével – írásban azt kéri. Az elnökség ülései nyilvánosak azzal, hogy az elnökség az ügyek bizonyos csoportjaira a nyilvánosságot korlátozhatja.

(5) Az elnökségi tagok: az elnökség testületi döntéseiben vesznek részt. A közgyűlés és az elnökség az elnökség tagjait önálló feladatokkal is megbízhatja.

(6) Az elnökség az ügyrendjét – az alapszabály rá vonatkozó rendelkezései betartásával – maga állapítja meg.

15. Az egyesület képviselete és jegyzése

(1) Az egyesületet az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag önállóan, korlátozás-mentesen, önálló aláírási joggal képviseli, azzal hogy helyettesi jogkörében eljárva a megtett intézkedésről az elnököt haladéktalanul köteles tájékoztatni.

(2) A képviselet akként történik, hogy az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az elnök, illetve helyettesi jogkörben az elnökség által kijelölt elnökségi tag nevét önállóan írja.

 1. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az egyesület elnöke és egy elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

16. A vezető szervek működésének általános szabályai

(1) Az egyesület vezető szervei: a Közgyűlés és az Elnökség.

(2) A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal, az Elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik.

(3) A vezető szervek ülései összehívásának a rendjét és a napirend közlésének módját az alapszabály szervenként tartalmazza.

(4) A vezető és képviseleti szervek ülései nem nyilvánosak. A Közgyűlésen a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok többsége, de legalább 50%+1 fő megjelenik. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha a Közgyűlésre szóló eredeti meghívó tartalmazza, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés megtartására változatlan napirendi pontokkal az eredeti meghívóban megjelölt helyen és napon az elnapolást követő legalább fél óra múlva sor kerül. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökségi ülés határozatképtelensége esetén haladéktalanul új elnökségi ülést kell összehívni. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 1. A vezetőszerv határozatait, ide értve az éves beszámoló jóváhagyását, de kivéve a tisztségviselők megválasztását, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülést levezető elnök a jelenlévő tagok egyharmadának javaslatára azonban titkos szavazást köteles elrendelni.

(7) A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető, az ülést levezető elnök és hitelesítésre felkért tag hitelesít.

(8) Az egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak. Az egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatosan keletkezett iratokba, ide értve az éves jelentést és más beszámolóit is, előre egyeztetett időpontban, az egyesület székhelyén, személyazonosságának igazolása után bárki betekinthet, kivéve az adatvédelmi, személyiségi jogi védelemi jogszabályok szerint védett adatokat tartalmazó iratokat, illetőleg az éves jelentésről saját költségére másolatot kérhet.

17. Etikai Bizottság

(1) Az egyesület etikai ügyekben a három főből álló Etikai Bizottsága útján jár el.

(2) Az Etikai Bizottságot a Közgyűlés választja meg egy – legfeljebb három éves időtartamra. Az Etikai Bizottság elnökből és további két tagból álló testület. Az Etikai Bizottság tagjai tagsági jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

(3)Az Etikai Bizottság ügyrendjét – az alapszabály ide vonatkozó rendelkezései mellett az egyesület Etikai kódexe állapítja meg.

18. Panaszkezelési ad hoc Bizottság

(1) Az egyesület EAGT szintű terapeuta tagjainak esetében felmerülő etikai panasz esetén a három főből álló és esetenként megalakuló Panaszkezelési Bizottság útján jár el.

(2) A Panaszkezelési ad hoc Bizottság három főből álló testület. A Panaszkezelési Bizottság tagjai tagsági jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

(3)A Panaszkezelési Bizottság esetenkénti megalakulásának szabályait és működésének ügyrendjét – az alapszabály ide vonatkozó rendelkezései mellett az egyesület Etikai kódexe állapítja meg.

19. Fellebbezési bizottság

(1) Az egyesület EAGT szintű terapeuta tagjainak esetében felmerülő etikai panaszos ügyekben történő fellebbezési eljárásban a három főből álló Fellebbezési Bizottság útján jár el.

(2) A Fellebbezési Bizottság a Közgyűlés által egy- legfeljebb három éves időtartamra megválasztott elnökből és két tagból álló testület. Az Etikai Bizottság tagjai tagsági jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

(3) A Fellebbezési Bizottság ügyrendjét – az alapszabály ide vonatkozó rendelkezései mellett az egyesület Etikai kódexe állapítja meg.

20. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók.

A jelen alapszabályt 2017. 01. 30. napján a Közgyűlés elfogadta.

Záradék:

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény 38. §-ának (2) bekezdésére tekintettel a jelen alapszabály aláírásával igazoljuk, hogy a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

…………………..

dr. Tóth Judit

elnök